TÙY CHỌN KẾT QUẢ
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, Ngày 02 tháng 06 năm 2020


KẾT QUẢ THỐNG KÊ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
THÁNG 06/2020

TT Đơn vị Số lần góp ý Hài lòng Không hài lòng Lý do không hài lòng
Số lượt đánh giá Tỷ lệ Số lượt đánh giá Tỷ lệ Chưa rỏ ràng Trể hẹn Chưa thân thiện Khó hiểu Chưa hài lòng
1TP. Long Xuyên000%00%0%0%0%0%0%
2TP. Châu ĐốcLỗi kết nối......
3TX. Tân Châu000%00%0%0%0%0%0%
4Huyện An Phú 1010100%00%0%0%0%0%0%
5Huyện Châu Phú000%00%0%0%0%0%0%
6Huyện Châu Thành000%00%0%0%0%0%0%
7Huyện Chợ Mới000%00%0%0%0%0%0%
8Huyện Phú Tân000%00%0%0%0%0%0%
9Huyện Thoại Sơn000%00%0%0%0%0%0%
10Huyện Tịnh Biên000%00%0%0%0%0%0%
11Huyện Tri TônLỗi kết nối......
Tổng 1010100%00%


                                                                         DUYỆT
LÃNH ĐẠO
...........................................
                Online: 1 Tổng Truy Cập: 4,396