Bảo trì thiết bị và phần mềm

- Hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu về tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thiết kế trang web, lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống mạng, thi công, cài đặt hệ thống mạng LAN, WAN cho các đơn vị có yêu cầu.

- Nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao phần mềm có bản quyền.

- Nghiên cứu phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu.

- Xuất bản, cung cấp bản tin về công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tổ chức hội thảo, triển lãm về công nghệ thông tin và truyền thông.

- Dịch vụ bảo trì hệ thống, bảo trì thiết bị và ứng cứu các sự cố máy tính.

- Tham gia đề xuất kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, những giải pháp phát triển công nghệ thông tin.

 
Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT