Xây dựng phần mềm, thiết kế Website

-   Hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT.

-   Triển khai văn phòng điện tử cho các đơn vị Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố tỉnh An Giang  .

-   Thiết kế phần mềm Đánh giá cán bộ công chức tỉnh An Giang, phần mềm xử phạt vi phạm hành chánh của Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh, phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công văn đi, đến và phần mềm quản lý Tour du lịch (thiết kế theo yêu cầu của doanh nghiệp) cho một số doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện dịch vụ duy trì hoạt động phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng cho các đơn vị Văn phòng HĐND & UBND huyện, thị xã, thành phố.

            - Trung tâm đã triển khai hoàn thành gói thầu theo hợp đồng được ký kết giữa Trung tâm và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang nhằm thực hiện “Hiệu chỉnh, cài đặt phần mềm và đào tạo phần mềm chấm điểm cán bộ công chức”:

+ Hiệu chỉnh quy trình và danh mục phần mềm;

+  Cài đặt và khai báo hệ thống phần mềm;

+  Đào tạo chuyển giao phần mềm;

+  Hướng dẫn sử dụng;

+  Bảo trì và duy trì phần mềm;

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tai các đơn vị: Huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân, huyện Tịnh Biên, huyện Thoại Sơn, thị xã Tân Châu, huyện Tri Tôn, huyện An Phú, huyện Châu Phú, thành phố Châu Đốc.

Trung tâm đã triển khai theo hợp đồng được ký kết giữa Trung tâm và Văn phòng HĐND và UBND huyện Thoại Sơn thực hiện gói thầu “Hiệu chỉnh, triển khai phần mềm” thuộc báo cáo đầu tư “Nâng cấp trang thiết bị CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của UBND cấp xã giai đoạn 2012-2015”.

Trung tâm đã triển khai theo hợp đồng được ký kết giữa Trung tâm và Văn phòng HĐND và UBND huyện Tri Tôn thực hiện gói thầu “Nâng cấp trang thiết bị CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của UBND cấp xã giai đoạn 2012-2015”.

-   Thiết kế hệ thống Website cho các Doanh nghiệp và tổ chức có yêu cầu.

 
Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT