Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

                                  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
                Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông:1. Chức năng:

Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông cho các đối tượng có yêu cầu; thực hiện các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ đang làm việc tại các tổ chức, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước ở mọi cấp và các doanh nghiệp, bộ phận dân cư có nhu cầu.

- Hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu về tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thiết kế trang web, lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống mạng, thi công, cài đặt hệ thống mạng LAN, WAN cho các đơn vị có yêu cầu.

- Nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao phần mềm có bản quyền.

- Nghiên cứu phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu.

- Xuất bản, cung cấp bản tin về công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tổ chức hội thảo, triển lãm về công nghệ thông tin và truyền thông.

- Dịch vụ bảo trì hệ thống, bảo trì thiết bị và ứng cứu các sự cố máy tính.

- Tham gia đề xuất kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, những giải pháp phát triển công nghệ thông tin.

3. Quyền hạn:

- Được thu các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của Pháp lệnh về phí, lệ phí và các quy định của pháp luật.

- Có quyền phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong chức năng và quyền hạn của mình.

- Được đảm bảo các điều kiện ban đầu về tài chính, tài sản, trụ sở, nhân sự và phương tiện làm việc.

- Được vay tín dụng ngân hàng hoặc Quỹ hỗ trợ phát triển để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức sản xuất cung ứng dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy định của pháp luật.

- Được ký hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công để triển khai các nhiệm vụ, công tác của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật. Được thực hiện dịch vụ cho thuê các trang thiết bị do đơn vị tự đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Được thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT