Cơ cấu, tổ chức

     Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông gồm: 12 công chức, viên chức (01 Phó Giám đốc và 11 viên chức). Về trình độ: 01 Thạc sĩ về CNTT, hầu hết còn lại là cử nhân các chuyên ngành CNTT, kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh…ngoài ra Trung tâm còn hợp đồng sử dụng cộng tác viên là các kỹ sư  CNTT từ Sở Thông tin và Truyền thông. Trong đó hầu hết cán bộ đã qua các lớp học và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao, chứng chỉ quản lý dự án, chứng chỉ giám sát thi công dự án công nghệ thông tin…..
     Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông có 02 phòng chuyên môn gồm phòng hành chính và phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

Nhiệm vụ các phòng chuyên môn:

1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ:

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động và cung ứng dịch vụ về CNTT&TT. Thiết kế trang web, phát triển phần mềm và dịch vụ, nghiên cứu phát triển về ứng dụng phần mềm mã nguồn mở, dịch vụ bảo trì hệ thống, thiết bị và ứng cứu máy tính.

 

2. Phòng Hành chính:

Phụ trách công tác tổ chức các bộ, kế hoạch đào tạo, tiền lương, kinh phí hoạt động, phục vụ công vụ, bảo quả tài sản công; xuất bản tái phát hành bản tin công nghệ thông tin; tổ chức hội thảo công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 
Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT