Tin tức và Sự kiện
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017
Đăng ngày: 15:54:06 26/07/2017

TTDV CNTT&TT - Ngày 14/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND Thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Khắc phục những hạn chế, thiếu sót của tỉnh An Giang theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh của Bộ Nội vụ công bố năm 2016, không để lặp lại hạn chế, thiếu sót trong năm 2016 và thực hiện các giải pháp, sáng kiến nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh An Giang.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, giải pháp trong thời gian tới cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh hàng năm; Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức, hiểu biết về công cụ đo lường chất lượng cải cách hành chính của Bộ Nội vụ ban hành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả kiểm tra và khắc phục sau kiểm tra. Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về cải cách hành chính, các kỹ năng hành chính, giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính. Thực hiện các giải pháp, hình thức tổ chức điều tra xã hội hóa một cách phù hợp, hiệu quả để đánh giá khách quan những kết quả đạt của tỉnh trong thực hiện các lĩnh vực cải cách hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, lồng ghép vào nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý và tổng kết năm gởi về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 
Công Gion – TTDV CNTT&TT

CÁC TIN KHÁC:

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT